TUTORIAL: Itseorganisoituminen | Organisaatio Sivu 2

Itseorganisoituminen | Ketterää työryhmätyöskentelyä

Tämä sivu on osa tutoriaalia, jonka tarkoitus on selventää Elokapinan organisaatiorakennetta ja viestintäalustoja.

Edellinen sivu | Seuraava sivu


Elokapina hyödyntää ja ottaa toimintaansa vaikutteita nykyaikaisista ketteristä organisaatiomalleista kuten holakratiasta. Holakraattisen organisaation toimintaperiaatteet ovat mielestämme hyödyllisiä etenkin Elokapinan työryhmätoiminnassa.

Mitä on holakratia (myös holokratia)?

Holakratia on kehitetty informaatioteknologiayritysten nopean oppimisen, innovaatioiden toteuttamisen ja uudelleen suuntautumisen tarpeita ajavana hajautettuna organisaatiomallina. Tästä johtuen se painottaa jatkuvasti kehittyvää lyhytsyklistä toimintakulttuuria perinteisemmän suunnitteluun perustuvan organisaatiomallin sijaan.

Organisaatiomallia on kuvattu yksityiskohtaisesti Brian J. Robertsonin kirjassa Holacracy. Seuraavassa Robertsonin suuntaa-antava lista holokratian periaatteista, muutamin Suomen Elokapinaan oleellisesti liittyvin lisäyksin ja muokkauksin. Elokapinan työryhmät vastaavat seuraavassa kuvauksessa mainittuja ympyröitä (englanniksi alunperin “circle”).

  1. Ihmisillä on taitoihin ja mielenkiinnon kohteisiin perustuvia rooleja, ei titteleitä. Samalla ihmisellä voi olla useampia rooleja eri ympyröissä. Ympyrät muodostavat holokratian rakenteen.
  2. Ympyrät ovat autonomisia ja päättävät oman aihealueensa asioista itsevaltaisesti. Päätökset eivät perustu konsensukseen. Käytännössä jokainen päätös menee läpi, jollei: a. Ympyrällä ei ole asiaan liittyvää toimivaltuutta eli mandaattia, vaan asia koskee toista ympyrää ja/tai b. On ilmeistä, että päätös aiheuttaa vakavaa haittaa koko organisaatiolle, jota sen ei ole mahdollista estää, esim. taloudellisia ongelmia tai maineen menetyksen. Vastalauseeksi päätökselle ei riitä, että se ei ole paras mahdollinen idea. Jos idea ei toimi käytännössä, kuka tahansa voi muuttaa sitä myöhemmin.
  3. Ympyrät ovat hierarkkisissa suhteissa alempiin ympyröihin ja ympyrällä on ”johtava linkki”, jolle olemme omaksuneet Elokapinassa käsitteen
    sisäinen koordinaattori. Yhdellä ympyrällä voi olla sen tehtäväalueeseen liittyviä alisteisia ympyröitä, joiden tehtävistä, olemassaolosta ja uudelleen muodostuksesta ympyrä tekee päätöksiä. Ympyrän sisäinen koordinaattori delegoi ihmisille rooleja, muttei kerro heille, kuinka rooli tulee täyttää.
  4. Ympyrän ulkoinen koordinaattori osallistuu laajemman organisaatio-ympyrän kokouksiin ja huolehtii, että informaatio kulkee molempiin suuntiin ja ympyrän työ on osa organisaation visiota.
  5. Ympyrät pitävät säännöllisesti koordinointikokouksia (esim. kerran kuussa), jossa jokainen voi tehdä ehdotuksia tiimien, roolien, vastuualueiden ja toimintatapojen muutoksesta.
  6. Läpinäkyvyys on ensisijaista yksityisyyteen nähden. Organisaation päätöksien taustat ovat kaikkien organisaation jäsenien saatavilla yhteisellä alustalla ja niistä voi keskustella.
  7. Organisaation strategiaa päivitetään koko ajan, eikä tulevaisuutta yritetä ennustaa vaan tehdään oletuksia suunnista.

Elokapinassa sovelletaan holokratiaa runsaalla maalaisjärjellä ja ei-hierarkisuudella ryyditettynä. Tästä syystä emme kutsu organisaatiomalliamme Holakratiaksi vaan itseorganisoituvaksi järjestelmäksi, englanniksi Self-Organizing System (SOS). Tämä järjestäytymisen malli on käytössä mm. brittien Extinction Rebellionissa.

Katso tästä SOS-työryhmän tuottama ohje Elokapinassa toimintaan:


Edellinen sivu | Seuraava sivu

1 Like